Právě si prohlížíte Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2022-2023

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2022-2023

Mateřská škola Chotěvice
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
2022/2023

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje, v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy.
Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonných zástupců do naplnění kapacity Mateřské školy na základě následujících kritérií:

  1. děti v posledním roce před začátkem povinné školní docházky a děti s odkladem zahájení povinné školní docházky;

  2. děti s trvalým pobytem v obci Chotěvice přihlášené k celodenní docházce, které dovrší tři roky k datu nástupu – tj. do 31. 8.;

  3. děti přihlášené k celodenní docházce, které dovrší tři roky k datu nástupu – tj. 31. 8., bez ohledu na místo trvalého pobytu, přednostně podle věku od nejstaršího;

  4. děti mladší 3 let, ale starší 2,5 let, které mají předpoklady pro plnění ŠVP PV, přednostně podle věku od nejstaršího;

  5. děti, jejichž sourozenec již navštěvuje MŠ nebo ZŠ Chotěvice (podpůrné kritérium k bodům 3 a 4).

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají zpravidla děti ve věku od tří do šesti let, které jsou způsobilé (tělesně i duševně) plnit požadavky stanovené školním vzdělávacím programem pro mateřskou školu;
  • mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Bc. Dita Šubertová, učitelka MŠ
Mgr. František Šubert, ředitel školy